Глава 6. Порядок продажу земельних ділянок та прав на них на аукціоні - Закон УкраЇни " Про ринок земель"

Глава 6. Порядок продажу земельних ділянок та прав на них на аукціоні

^ Стаття 24. Формування переліку земельних ділянок для продажу на аукціоні таких ділянок або права на їх оренду

1. Організатор визначає перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності, в тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності для продажу на аукціонах таких ділянок або прав на їх оренду окремими лотами.

Забороняється включати до зазначеного переліку земельні ділянки, які призначені під забудову, без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення містобудівного обґрунтування розташування об’єкта.

2. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності для формування переліку, зазначеного у частині першій цієї статті, здійснюється на підставі затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, регіональних або місцевих правил забудови. Під час добору земельних ділянок ураховуються маркетингові дослідження, інвестиційна привабливість, звернення фізичних та юридичних осіб щодо намірів забудови.

3. Земельні ділянки, включені до переліку, зазначеного у частині першій цієї статті, не можуть надаватися у користування для будь-яких цілей, зокрема в оренду, до завершення аукціону.

4. Організатор забезпечує оприлюднення повідомлення про виставлення земельних ділянок (права на їх оренду) на аукціоні шляхом:

опублікування відомостей про такі земельні ділянки в офіційних друкованих засобах масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження із зазначенням розміру та місцезнаходження земельної ділянки, її цільового призначення, умов продажу (оренди), найменування та адреси організатора, прізвищ, посади і номера телефону особи, в якої можна отримати додаткову інформацію;

розміщення на земельних ділянках рекламних інформаційних щитів.

^ Стаття 25. Підготовка лотів до продажу на аукціоні

1. Підготовка лотів до продажу на аукціоні, що триває не більш як чотири місяці після затвердження зазначеного у статті 24 цього Закону переліку, включає забезпечення організатором в установленому законодавством порядку:

визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками відповідно до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на її оренду та встановлення стартової ціни лота, яка не може бути меншою від ціни, визначеної за експертною грошовою оцінкою, проведеною за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

виготовлення відповідно до вимог Земельного кодексу України технічного паспорта земельної ділянки в разі його відсутності;

підготовки проекту договору купівлі-продажу земельної ділянки або права на її оренду (далі — договір купівлі-продажу) та договору оренди земельної ділянки (далі — договір оренди). В договорі оренди, зокрема, визначається строк користування земельною ділянкою, розмір орендної плати та порядок і умови його перегляду;

визначення наявних та можливих обтяжень і обмежень прав на земельні ділянки, видів функціонального використання ділянок відповідно до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

виготовлення інформаційної картки на лот із зазначених у цій частині документів і матеріалів;

визначення на конкурсних засадах виконавця;

передачі відповідних документів і матеріалів виконавцю.

2. Аукціон проводиться виключно за умови виконання зазначених в частині першій цієї статті вимог.

3. Документи і матеріали, що стосуються кожного лота, формуються організатором в окрему справу і після закінчення аукціону передаються його переможцю за умови, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продажу розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Документ, що посвідчує право на земельну ділянку, переможець аукціону передає для державної реєстрації в установленому порядку.

4. Умови, оголошені перед проведенням аукціону, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу або договору оренди.

Стаття 26. Підготовка до проведення аукціону

1. Аукціон проводиться виконавцем на підставі договору з організатором.

Виконавець протягом п’яти днів після підписання зазначеного договору публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження оголошення із зазначенням дати проведення аукціону та переліку лотів.

2. В оголошенні обов’язково наводиться офіційна інформація про лот, зокрема про:

розміри та місцезнаходження земельної ділянки;

цільове призначення (пріоритетне та допустиме функціональне використання) земельної ділянки та встановлені обтяження і обмеження прав на неї;

умови продажу, в тому числі містобудівні та екологічні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

характеристики земельної ділянки згідно з технічним паспортом (технічною документацією із землеустрою), а також характеристики розташованих на ній об’єктів нерухомого майна;

стартову ціну лота;

місце і час проведення торгів;

дату початку та закінчення приймання документів для осіб, що бажають взяти участь в аукціоні;

розмір реєстраційного та гарантійного внесків учасника і порядок їх сплати;

строк оплати лота переможцем;

найменування та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з технічним паспортом лота, технічною документацією із землеустрою, проектами договорів купівлі-продажу або оренди.

3. Аукціон проводиться не раніше ніж через 30 днів після опублікування зазначеного оголошення.

Стаття 27. Скасування аукціону

1. Організатор має право відмовитися від проведення аукціону не пізніше ніж за 10 днів до його початку з негайним розміщенням в друкованих засобах масової інформації, в яких публікувалося оголошення про проведення аукціону, офіційного повідомлення про скасування аукціону із зазначенням причини.

2. Повідомлення про скасування аукціону не пізніше ніж наступного дня після прийняття відповідного рішення надсилається організатором усім особам, що подали заяву про участь в аукціоні.

3. У разі скасування аукціону організатор повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше, ніж протягом п’яти банківських днів.

4. Рішення про скасування аукціону може бути оскаржено в судовому порядку.

Стаття 28. Учасники аукціону

1. В аукціоні можуть брати участь особи, що відповідно до Земельного кодексу України мають право на набуття у власність або в оренду земельних ділянок і сплатили реєстраційний та гарантійний внески. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем, а гарантійного — організатором.

2. Організатор зобов’язаний створити умови для огляду учасниками земельної ділянки, яка (право на оренду якої) виставляється на аукціоні.

Стаття 29. Порядок подання документів для участі в аукціоні та реєстрації його учасників

1. Особа, що бажає взяти участь в аукціоні, подає виконавцю:

заяву про участь в аукціоні (не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення), в якій, зокрема, зазначається, що вона надає згоду на умови повернення реєстраційних та гарантійних внесків;

копію установчих документів (для юридичних осіб) або копію паспорта (для фізичних осіб);

документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків.

Представник юридичної особи подає крім зазначених документів відповідне доручення та копію свого паспорта.

2. Представник виконавця приймає документи особисто в учасників — фізичних осіб та представників учасників — юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.

3. Представник виконавця після отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, записує у книгу реєстрації учасників порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати.

Крім того, в книзі зазначається:

для фізичних осіб — прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів. Для іноземців та осіб без громадянства — громадянство, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України;

для юридичних осіб, заснованих громадянами України або юридичними особами України, — найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для іноземних юридичних осіб, підприємств з іноземними інвестиціями — найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.

4. Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.

5. Після реєстрації учаснику видається вхідний квиток, інформаційна картка на лот та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону).

6. У день проведення аукціону виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов’язаний пред’явити паспорт (доручення на вчинення дій під час аукціону, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт). Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером, яка повертається після закінчення аукціону. Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону. Виконавець зобов’язаний завершити реєстрацію усіх учасників, що з’явилися на аукціон, не пізніше ніж за 20 хвилин до його початку. Незареєстровані особи на торги не допускаються.

7. Зразки документів, зазначених у цій статті, а також форма примірного договору купівлі-продажу затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Стаття 30. Забезпечення гласності, прозорості та підтримання порядку під час проведення аукціону

1. Під час проведення аукціону мають право бути присутні та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських організацій.

2. За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, що не є учасниками, за запрошенням організатора.

3. Особам, що не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручання у торги в будь-який спосіб.

Учасникам та особам, зазначеним у частинах першій і другій цієї статті, забороняється вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення аукціону (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників тощо).

4. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:

усно попередити учасника чи запрошену особу про усунення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;

вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;

тимчасово припинити проведення аукціону та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.

Стаття 31. Проведення аукціону

1. Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.

2. Лот виставляється на аукціоні за наявності не менш як двох учасників.

3. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення та можливі види функціонального використання земельної ділянки, а також стартову ціну лота.

4. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.

5. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цьому аукціоні.

У разі коли про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок аукціону з подальшим послідовним збільшенням ціни.

Значення кроку аукціону встановлюється організатором у межах до 10 відсотків стартової ціни.

Учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, гарантійні внески не повертаються.

6. У ході аукціону учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною двома способами: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, мінімум на один крок аукціону, але обов’язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).

Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.

У разі коли ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку аукціону.

Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, що запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.

Мовчання учасника, що першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.

У разі коли після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.

Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, що оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок аукціону.

У разі коли два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок аукціону, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку аукціону і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок аукціону. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, що оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.

У разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова “Продано”, називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону.

7. У протоколі зазначається назва лота, стартова ціна та результати торгів (остаточна ціна продажу, прізвище, ім’я та по батькові або найменування переможця). Протокол підписується переможцем і ліцитатором та затверджується організатором у день проведення аукціону.

8. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У цьому разі протокол підписується ліцитатором та затверджується організатором у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску переможцю не повертається.

За умови наявності учасників, що виявили бажання придбати зазначений лот, організатор поновлює торги за цим об’єктом у день проведення аукціону.

За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторний аукціон.

9. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.

10. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв’язуються (врегульовуються) під час його проведення ліцитатором за погодженням з організатором.

11. У процесі проведення аукціону організатор веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, пропозиції учасників, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може бути також внесена інша інформація.

Завірена організатором копія протоколу видається переможцю.

12. Аукціон вважається таким, що закінчився, після підписання договору купівлі-продажу.


Стаття 32. Оприлюднення результатів аукціону

1. Протягом 30 днів після проведення аукціону організатор публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про його проведення, повідомлення про результати торгів за кожним лотом із зазначенням:

місця розташування та розміру земельної ділянки;

ціни продажу лота, визначеної за результатами аукціону;

цільового призначення земельної ділянки.

^ Стаття 33. Порядок визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання результатів аукціону, визнання його недійсним

1. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників або наявності на торгах лише одного учасника;

коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову;

несплати в установлений строк переможцем належної суми за придбаний лот.

Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається організатором у триденний строк після виникнення підстави для такого визнання.

2. Результати аукціону анулюються організатором у п’ятиденний строк з моменту його проведення у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або оренди чи підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.

Результати аукціону анулюються також у разі непогодження Кабінетом Міністрів України продажу земельної ділянки іноземному громадянину, іноземній юридичній особі, підприємству з іноземними інвестиціями — переможцю аукціону (у такому разі переможцю повертається гарантійний внесок у повному обсязі). Кабінет Міністрів України приймає рішення про погодження (відмову) продажу земельної ділянки протягом одного місяця після проведення аукціону. Проект рішення щодо погодження продажу подається центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів за поданням організатора аукціону за спрощеною процедурою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

Рішення про анулювання результатів аукціону може бути оскаржено у судовому порядку.

3. Результати аукціону, проведеного з порушенням вимог закону, можуть бути визнані у судовому порядку недійсними.

Визнання результатів аукціону недійсними тягне за собою визнання недійсним укладеного з переможцем договору купівлі-продажу або оренди.

4. У разі прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання або визнання недійсними його результатів, повторний аукціон може бути проведений не раніше ніж через місяць з дня проведення попереднього аукціону і не пізніше ніж через шість місяців з дня прийняття такого рішення.

Якщо повторний аукціон проводиться у зв’язку з тим, що жоден з учасників не виявив бажання придбати відповідний лот за стартовою ціною, можливе зниження стартової ціни лота організатором, але не нижче ціни, що визначена за результатами експертної грошової оцінки, з дотриманням вимог, установлених цим Законом.

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Закону.

До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці попередніх торгів, що не сплатили в установлений строк вартості лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу або оренди чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.


^ Стаття 34. Процедура оскарження

1. У разі виникнення підстави для оскарження порядку проведення аукціону або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності до моменту укладення договору купівлі-продажу або оренди, учасник протягом 10 календарних днів після проведення аукціону та виникнення такої підстави має право подати скаргу організатору.

Подання скарги зупиняє процедуру проведення аукціону на строк розгляду скарги, але не більш як на 10 календарних днів.

2. Організатор протягом п’яти календарних днів з моменту надходження скарги зобов’язаний повідомити всіх учасників, яких вона стосується, про зміст скарги, час і місце розгляду та запросити їх взяти участь у розгляді. Учасник, що не взяв участь у розгляді скарги, позбавляється права на подальше звернення з вимогами, аналогічними до тих, що розглянуті.

3. У разі коли питання, порушені у скарзі, не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, організатор протягом 10 календарних днів з моменту її надходження приймає обґрунтоване рішення із зазначенням причин незадоволення скарги або заходів, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, якщо скаргу задоволено повністю або частково.

4. Організатор надає учасникам, що подали скаргу, по одному примірнику рішення щодо розгляду скарги протягом п’яти робочих днів після його прийняття.

5. У разі виявлення під час розгляду скарги учасника порушень порядку проведення аукціону, які впливають на об’єктивність визначення переможця, призводять до дискримінації учасників або іншим чином порушують їх права, організатор має право визнати результати такої процедури недійсними та розпочати організацію повторних торгів.

6. Скарги з вимогами, аналогічними до тих, що розглянуті, не розглядаються.

7. Спори, що виникають за результатами аукціону, розв’язуються у судовому порядку.


2921280541181311.html
2921361869721408.html
2921471877174674.html
2921591331990890.html
2921669103747996.html