Облік основних засобів бухгалтерський облік господарських операцій - страница 11


Продовження табл. 24

№ з/п

Типові проблеми

РекомендаціїЯкщо використання об’єкта було призупинено у попередньому звітному періоді, то на суму зайво нарахованої амортизації у попередніх періодах робиться запис: Дт 13 Кт 44


Аналогічно коригується сума амортизації по об’єктах, які вибули. Залишкова вартість цих об’єктів списується на відповідні витрати періоду залежно від способу вибуття:

- ліквідовані або украдені

Дт 13 Кт 10, 11 на суму накопиченої амортизації

Дт 976 Кт 10, 11 на залишкову вартість об’єкта

  • втрачені внаслідок стихійного лиха

Дт 13 Кт 10, 11 на суму накопиченої амортизації

Дт 99 Кт 10, 11 на залишкову вартість об’єкта


4

Некоректне ведення обліку дооцінки основних засобів

4.1

На рахунку 423 “Дооцінка активів” обліковується дооцінка основних засобів, які вибули (ліквідовані, реалізовані, списані). Перенесення суми дооцінки при вибутті основних засобів на нерозподілений прибуток не проводиться


Порушуються вимоги п. 21 ПБО 7 щодо зменшення додаткового капіталу і включення до складу нерозподіленого прибутку суми перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об‘єкта основних засобів при його вибутті

Згідно з п.21 ПБО 7 та наказом МФУ від 28.03.2001 р. №143 “Про кореспонденцію рахунків” сума дооцінки (індексації) об’єктів основних засобів, що була відображена у фінансовій звітності, у разі вибуття таких об’єктів включається відповідно до статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” у фінансовій звітності та відображається записом:

Дт 423 Кт 441.

Аналогічно відображається дооцінка по об’єктах незавершеного будівництва при їх вибутті (продаж, ліквідація, передача).

Підприємствам необхідно відкоригувати залишок по рахунку 423, провівши інвентаризацію активів. На рахунку 423 “Дооцінка активів” повинна обліковуватися тільки сума дооцінки (індексації) визнаних необоротних активів

4.2

На рахунку 423 “Дооцінка” обліковується дооцінка ТМЦ, яку перенесли з рахунку 88 старого Плану рахунків


Порушуються вимоги п.28 ПБО 9

Необхідно провести аналіз залишків на рахунку 423 “Дооцінка активів”. На даному рахунку повинна відображатися дооцінка тих необоротних активів, які відповідають критеріям визнання активом (п. 19 ПБО 7,
п. 22 ПБО 8, п. 28 ПБО 9)

5

Некоректне використання Плану рахунків часто призводить до некоректного формування статей звітності

5.1

На рахунку 151 “Капітальне будівництво” обліковуються витрати на придбання основних засобів. Введення основних засобів в експлуатацію відображається записом: Дт 104 Кт 151


Порушуються вимоги Інструкції про застосування Плану рахунків. На звітність така помилка не впливає

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків, витрати на придбання основних засобів повинні відображатися на рахунку 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

Продовження табл. 24

№ з/п

Типові проблеми

Рекомендації

5.2

Витрати на придбання об’єктів основних засобів відображаються безпосередньо на субрахунках рахунків 10, 11 без використання відповідних субрахунків рахунку 15 “Капітальні інвестиції”


Порушуються вимоги п. 15 ПБО 2 та Інструкції про застосування Плану рахунків.

На звітність така помилка впливає у випадку, коли придбані та не введені в експлуатацію основні засоби обліковуються на рахунку 10, 11 і включаються у рядок балансу 031 “Первісна вартість основних засобів”, хоча такі об’єкти повинні відображатися у рядку балансу 020 “Незавершене будівництво”

Придбання, або інше надходження основних засобів необхідно відображати через рахунок 15, на якому накопичуються витрати на придбання об’єкта, що включаються у його первісну вартість.

Дт 152 Кт 631 вартість придбання

Дт 152 Кт 631 вартість доставки

Дт 152 Кт 66, 65, 201, 22 витрати на встановлення обладнання

При введені в експлуатацію робиться запис на первісну вартість об’єкта: Дт 104 Кт 152


Залишок рахунку 15 відображається у рядку балансу 020 “Незавершене будівництво”.

Залишок рахунків 10, 11 відображається у рядку балансу 031 “Первісна вартість основних засобів”

5.3

Витрати на поліпшення об’єктів основних засобів, в результаті яких очікується збільшення економічних вигод від його використання, відображаються безпосередньо на субрахунках рахунків 10, 11 без використання відповідних субрахунків рахунку 15 “Капітальні інвестиції”


Порушуються вимоги п. 15 ПБО 2 та Інструкції про застосування Плану рахунків.

На звітність така помилка впливає у випадку, коли на об’єкти основних засобів, які знаходяться на реконструкції (модернізації) нараховується амортизація

Усі витрати на поліпшення основних засобів, у результаті яких очікується збільшення економічних вигод від його використання, повинні обліковуватися на відповідному субрахунку рахунку 15. Наприклад, витрати на модернізацію обладнання:

Дт 152 Кт 201, 207, 661, 65


Доки процес не завершено, такі витрати залишаються на рахунку 15 та відображаються у рядку балансу 020 “Незавершене будівництво”.

Після завершення реконструкції (модернізації) накопичені витрати відносяться на збільшення вартості відповідного об‘єкту:

Дт 104 Кт 152

Сам об’єкт основних засобів, який знаходиться у процесі реконструкції (модернізації), продовжує обліковуватися на відповідному субрахунку рахунку 10, 11. Нарахування амортизації на такі об’єкти призупиняється на період реконструкції (модернізації)

5.4

На рахунку 112 обліковуються малоцінні необоротні матеріальні активи, які не введені в експлуатацію. Відповідно вони включаються у дані рядка 031, а не 020 “Незавершене будівництво”.

Порушуються вимоги п. 15 ПБО 2 та Інструкції про застосування Плану рахунків

Для приведення у відповідність до вимог Інструкції про застосування Плану рахунків та п. 15 ПБО 2 МНМА, які знаходяться на складі та не введені в експлуатацію рекомендується відображати на рахунку 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів.

5.5

На 22 рахунку обліковуються МНМА строком служби більше року. При передачі в експлуатацію вони списуються на витрати


Порушуються вимоги ПБО 2 п.16; ПБО 7 пп.4, 6 та Інструкції про застосування Плану рахунків


Рекомендації див. п.2.1 даної таблиціПродовження табл. 24

№ з/п

Типові проблеми

Рекомендації

6

Некоректне формування статей звітності

6.1

У рядок балансу 031 “Первісна вартість основних засобів” включаються залишки по рахунках, які повинні відображатися в інших рядках балансу:

  • рахунки 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” та 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”

  • рахунок 12 “Нематеріальні активи”


Порушуються вимоги пп. 14, 15, 16 ПБО 2

Відповідно до п.15 ПБО 2 залишки по рахунках 152 та 153 відображаються у рядку балансу 020 “Незавершене будівництво”, а залишок по рахунку 12 відображається у рядку 011 “Первісна вартість нематеріальних активів”

6.2

У рядок балансу 031 “Первісна вартість основних засобів” не включаються залишки по рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи”. Залишок по даному рахунку включається у рядок 100 “Виробничі запаси”


Порушуються вимоги пп. 16, 21 ПБО 2

Для приведення у відповідність з пп. 16 та 21 ПБО 2 інші необоротні матеріальні активи мають відображатися у рядку 031 “Первісна вартість основних засобів”

7

Некоректне відображення операцій з основними засобами в обліку, які суперечать вимогам Інструкції про застосування Плану рахунків та призводять до некоректного подання інформації у фінансових звітах

7.1

Передача в експлуатацію відображається записами:

Дт 23, 91, 92, 949 Кт 112


Дт 23, 91, 92, 949 Кт 152

Правильні записи:


Дт 23, 91, 92, 949 Кт 132


Дт 112 Кт 152

Дт 23, 91, 92, 949 Кт 132


Списання з обліку по акту вибуття повністю зношеного активу:

Дт 132 Кт 1127.2

Собівартість реалізації відображається записом:

Дт 943 Кт 112, 152


Дт 972 Кт 112, 152 на суму залишкової вартості активу

7.3

Знос по списаних активах відображається записом:

Дт 972 Кт 132 сторноДт 132 Кт 112
1 12 500 х 60% = 7 500 грн.

2 12 500 х 40% = 5 000 грн.USAID/IBTCI Проект реформи бухгалтерського обліку та аудиту в Україні

2824865224302764.html
2825052651226205.html
2825149435289759.html
2825307926400335.html
2825480973073270.html