Музичне мистецтво* (Естрадний вокал), бакалавр - страница 33
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи праці в студії”

 1. ^ Назва курсу.

„ ОСНОВИ ПРАЦІ В СТУДІЇ ”

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 6.020204 „Музичне мистецтво*”

Спеціалізація „Естрадний спів”

 1. Код курсу.

[ІКМ].[ММ_Естр].[3_1_21]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3

 1. Семестр / семестри.

5

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,9

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Вакуленко Олександр Володимирович (2 корпус, ВАЗ , e-mail: soundman58@i.ua)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курс „Основи праці в студії” має своєю метою допомогти студентам оволодіти мистецтвом створення переконливих, виразних художніх творів та втiлення технічних можливостей сучасного студійного обладнання у процеси створення нових художніх образів.

Праця в студії відбувається в умовах відсутності такої важливої частини впливу митця на емоційний стан слухача, як безпосередній візуальний зв'язок. Ця специфічна риса звукозапису як жанру мистецтва зобов'язує виконавця бути у студії значніше переконливішим, ніж на естраді. Відсутність зворотнього зв'язку вимагає чіткої уяви про реакцію слухачів на обрану виконавцем форму діалогу, впевненості у бажаних відгуках на обрані засоби впливу на аудиторію.

Студійна діяльність співака ведеться в умовах ізоляції від об'єктів (слухачів), на які спрямовані натхнення та відвертість виконавців, тому курс „Основи праці в студії” є спрямованим на те, щоб студент впевнено засвоїв психологічні навички дистанційного спілкування з уявною аудиторією.

Крім уявної аудиторії, виконавець знаходиться у студії із звукорежисером, у співпраці з яким він створює нове художнє полотно, і успіх взаємних зусиль цього тандему складається та залежить від факторів, які студенти повинні засвоїти та спиратися на них в студійній праці. Серед них головним питанням є правильне використання студійного часу.

Культура роботи з мікрофоном, як провідником між виконавцем та аудиторією, помічником співака та інструментом голосового впливу на слухача є важливим розділом курсу „Основи праці в студії”.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс

„Використання звукотехнічної апаратури ” (4 семестр навчання за даним фахом)


 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

практичні заняття

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Робота з мікшерним пультом

6
2
4

1.2.

Регулювання параметрів звукового сигнала за допомогою мікшерного пульту

14
4
10

1.3.

Комутація зовнішніх пристроїв із мікшерним пультом

10
4
6

1.4.

Різновиди мікрофонів та сфери їх застосування

2
21.5.

Пристрої авторегулювання рівня

(лімітери, компресори, експандери)

19
4
15
^ Другий модуль
2.1.

Підбір акустичної перспективи за допомогою штучної реверберації

18
6
12

2.2.

Підтримка частотного балансу за допомогою системи підсилення звуку

8
4
4

2.3.

Підтримка музичного балансу за допомогою системи підсилення звуку

26
6
20
загальна кількість годин

103
32
71

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. М.А. Сапожков ”Электроакустика” М. ”Связь“1978

 2. Б. Я. Меерзон ” Основы электроакустики и магнитная запись звука. Методическое пособие для звукорежиссеров

(технический минимум)” М. 1973

 1. Г. Франк ”Шесть бесед о звуке (звукорежиссер на телевидении) “ М. ”Искусство“ 1971

 2. В.А. Бургов ”Теория фонограмм “ М. ”Искусство“ 1984

 3. Ян Синклер ”Введение в цифровую звукотехнику “М. ”Энергоатомиздат “ 1990Додаткова навчальна література

 1. А. Нисбетт ”Звуковая студия “ М. ”Связь“1979

 2. А. Нисбетт ”Студия радиовещания и звукозаписи“ М. ”Искусство“ 1971

 3. А. Нисбетт ”Применение микрофонов “ М. ”Искусство“1979

 4. М. М. Эфрусси ”Микрофоны и их применение” М. ”Энергия “ 1971

 5. Э. Цвикер ”Ухо как приемник информации “ М. ”Связь“1971

 6. Й. Блауэрт ”Пространственный слух” М. ”Энергия “ 1979

 7. Ю. И. Козюренко ”Звукозапись с микрофона “ М. ”Радио и связь “ 1988

 1. Ю. А. Ковалгин и др. ”Акустические основы стереофонии “ М. ”Связь“1978

 2. В. Хоег, К. Вагнер ”Техника стереофонии “ М. ”Связь“1974

 3. В. Хоег, ”Основы стереофонии“ М. ”Связь“1975

 4. А. Качерович. Архитектурная акустика.

 5. Под ред. М.А. Сапожкова ” Справочник по акустике“ М. ”Радио и связь “ 1988
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • участь у творчому процесі на заняттях;

 • робота із звукотехнічними пристроями на заняттях;

 • самостійний спів та праця із звукотехнічними пристроями;

 • конспектування матеріалів занять та рекомендацій викладача;

 • самостійне конспектування рекомендованої навчальної літератури та її аналіз;

 • написання письмових робот.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

КСР

Обладнання

 1. Мікшерний пульт

 2. Мікрофон, гучномовець

 3. Компресор, гейт

 4. Ревербератор цифровий

 5. Підсилювач потужності

 6. Акустичні системи

 7. Комп'ютер

 8. Звукова картаАудіо-візуальні засоби

  1. Фрагменти фонограм

  2. Структурні схеми

  3. Графіки
 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • Активність участі у навчальному процесі на заняттях 50% (у тому числі 30% на контроль самостійної роботи студента)

 • самостійна робота 50%
^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Регулювання параметрів звукового сигнала за допомогою мікшерного пульту (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%
Комутація зовнішніх пристроїв із мікшерним пультом (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%
Пристрої авторегулювання рівня

(лімітери, компресори, експандери) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%
Підбір акустичної перспективи за допомогою штучної реверберації (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська

2758128249950555.html
2758214362001915.html
2758391657479728.html
2758432517137011.html
2758478919700089.html