Методика дослідження показників та форм агресивності підлітків  46 Отже, існує багато методик дослідження показників та форм агресивності підлітків. 60 Дослідження рівнів агресивності та особливості їх прояву у підлітковій групі 60


www.diplomukr.com.ua ®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок

Вступ  3


Розділ І. Теоретичні основи дослідження агресивності у підлітковому віці 6


1.1. Психологічні особливості розвитку емоційної сфери підлітків  6


1.2. Агресія та її типи. Особливості молодіжної агресії 10


1.3. Фактори виникнення та розвитку агресивної поведінки у підлітковому віці 24


Висновки до розділу І 45


Розділ ІІ. Особливості прояву агресивності у підлітковому віці 46


2.1. Методика дослідження показників та форм агресивності підлітків  46


Отже, існує багато методик дослідження показників та форм агресивності підлітків. 60


2.2. Дослідження рівнів агресивності та особливості їх прояву у підлітковій групі 60


2.3. Визначення чинників агресивної поведінки у підлітковому віці 75


Висновки до розділу ІІ 87


Розділ ІІІ. Корекція агресивних проявів у підлітковому віці 88


3.1. Методика формування адаптивного рівня агресивності у підлітковому віці 88


3.2. Порівняльна характеристика дітей з різних експериментальних груп  101


Висновки до розділу ІІІ 104


Висновки   105


Список використаних джерел   108


Додатки


Актуальність дослідження. В останні роки кількість агресивних дій, вчинених неповнолітніми, помітно зростає в багатьох країнах світу. Так,

Т. Боулбі пише, що більша половина усіх засуджених судами у США за скоєння злочинів ще не досягли 21 річного віку, а серед підлітків, правопорушники складають приблизно одну шосту.


В Україні також спостерігається стійка тенденція до погіршення криміногенної ситуації в підлітковому середовищі. На фоні зменшення рівня дрібних злочинів, скоєних неповнолітніми, зростає рівень “важких” і “особливо важких”, істотним моментом яких є жорстокі прояви агресії.


Причини такого зростання злочинності неповнолітніх загалом і, пов’язаних агресією зокрема, є досить складний, поліфакторний феномен. Але слід звернути особливу увагу на те, що значна кількість підлітків, котрі вчинили різного роду жорстокі агресивні дії, характеризуються оточуючими як цілком звичайні і нормальні діти.


Дослідженням проблеми агресії на фундаментально-теоретичному і на прикладному рівнях займалися психологи різних шкіл та напрямів (Р. Ардрі, А. Бандура, А. Х. Басс, Л. Берковіц, Р. А. Берон, Д. Долорд, Д. Зільман, К. Лоренц, Н. Е. Міллер, Д. Тедеші, Р. Фельсон, С. Фешбах, З. Фрейд та ін.). Розробці практичної сторони агресії у підлітковому періоді присвячені праці ряду зарубіжних і вітчизняних науковців: К. Додж, М. Каплан, К. С. Лебединська, Ю. Б.Можгінський, А. Патерсон, М. М. Райська, А. І. Стаценко, Г. Е. Сухарева Р. Хусман та ін.. Однак, ґрунтовних досліджень психологічних особливостей агресивності у підлітковому віці та умов її подолання на сьогоднішній день немає.


Підлітковий вік є одним з найбільш складних і проблемних у житті кожної людини. В цьому віці виникають різноманітні труднощі соціальної адаптації, пов’язані з його психологічними особливостями, що особливо стосується підлітків з акцентуаціями характеру (В. П. Дворщенко, А. Е. Лічко). Труднощі такого роду нерідко викликають агресію з боку неповнолітніх, яка тільки загострює їх.


Все це зумовлює актуальність вивчення психологічних особливостей агресивності у підлітковому віці та умов її подолання.


Об’єкт дослідження - агресія підлітків.


Предмет дослідження – психологічні особливості прояву агресивності у підлітковому віці та шляхи її подолання.


Мета роботи –дослідити психологічні особливості прояву агресивності у підлітковому віці та змоделювати шляхи її подолання.


Завдання дослідження:  


1.      Проаналізувати теоретичні підходи до розробки проблеми агресивності у підлітковому віці.


2.      Розкрити психологічні особливості розвитку емоційної сфери підлітків.


3.      Визначити особливості підліткової агресії, фактори виникнення та розвитку агресивної поведінки у цьому віці.


4.      Розробити та апробувати методику дослідження показників та форм агресивності підлітків.


5.      Виявити рівні агресивності та особливості їх проявів у підлітків.


6.      Обґрунтувати та реалізувати психокорекційну  програму по подоланню агресивних проявів у підлітковому віці.


Методи дослідження: Теоретичні - вивчення, аналіз наукової літератури з проблем агресії і акцентуацій характеру підлітків, порівняльно-типологічний та метод інтерпретації розуміння змісту досліджуваних понять “агресія” та “акцентуація” і їх генези; емпіричні – спостереження, тестування, анкетування, бесіди, констатуючий та формувальний експерименти; статистичні – математичні методи обробки, отриманих експериментальних даних (кореляційний аналіз Пірсона). Дослідження агресивності підлітків здійснювалось за допомогою особистісного опитувальника діагностики стану агресії А. Басса і А. Даркі. Для діагностики рівня тривожності використано тест Ч. Д. Спілбергера у адаптації Ю. Л. Ханіна. Для встановлення рівня конфліктності, як особистісної риси, була розроблена і апробована авторська методика, названа тестом агресивності підлітків.


Структура дослідження. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.


У підлітковому віці одним з видів поведінки, що відхиляється, є агресивна поведінка, що нерідко приймає ворожу форму (бійки, образи). Для деяких підлітків участь в бійках, твердження себе за допомогою кулаків є сталою лінією поведінки. Ситуація посилюється нестабільністю суспільства, міжособовими і міжгруповими конфліктами. Знижується вік прояву агресивних дій. Все частіше зустрічаються випадки агресивної поведінки у дівчаток.


Неодмінною умовою делінквентного поведінки є надлишок вільного часу, відсутність позитивно формуючих особу захоплень. У багатьох підлітків наголошується неповна сім'я з порушеними функціональними зв'язками. З іншого боку, гіперопіка, також як і бездоглядність, нерідко сприяють делінквентному поведінці. Реакції, викликані надмірним контролем і нудними повчаннями і повчаннями, знаходять свій вираз у вигляді відходів з будинку і бродяжництва, агресивності.


Виховно-профілактична діяльність не може обмежуватися лише заходами індивідуальної дії і корекції, вживаними безпосередньо до неповнолітнього.


Соціального оздоровлення і соціально-педагогічної корекції вимагає несприятливе середовище, яке викликає соціальну дезадаптацію повнолітнього. Профілактика і попередження девіантної поведінки неповнолітніх стає не тільки соціально значущим, але і психологічно необхідним. Проблема підвищення ефективності ранньої профілактики повинна розв'язуватися в наступних основних напрямах:


- виявлення несприятливих чинників і десоціалізіуючих дій з боку найближчого оточення, які обумовлюють відхилення в розвитку особи неповнолітніх і своєчасна нейтралізація цих несприятливих дій, що дезадаптують;


- сучасна діагностика асоціальних відхилень в поведінці неповнолітніх і здійснення диференційованого підходу у виборі виховно-профілактичних засобів психолого-педагогічної корекції поведінки, що відхиляється.


- Звідси виникає необхідність в проведенні системного аналізу індивідних, особових, соціально-психологічних і психолого-педагогічних чинників, обумовлюючих соціальні відхилення в поведінці неповнолітніх, з урахуванням яких повинна будуватися і здійснюватися виховно-профілактична робота по попередженню цих відхилень. Раннє виявлення поведінкових проблем у підлітків, системний аналіз характеру їх виникнення і адекватна виховно-коректувальна робота дають шанс запобігти десоціалізацією підліткам. Невчасне виявлення початкових ознак поведінки, що відхиляється, і проблем у вихованні, що перешкоджають розвитку дитини, приводить до швидкого переходу відхилень в хронічні порушення поведінки.


Порівняльний аналіз проявів агресивності показав, що найбільша фізична агресія наголошується у підлітків в сільських сім'ях і сім'ях робочих, а найменша - у дітей з сімей торгових працівників. Непряма агресія переважає у підлітків з сімей керівних працівників і сімей підсобних працівників. Вербальна агресія типова для дітей службовців середньої ланки. Найбільший рівень негативізму виявляється у дітей керівних працівників.


Розгляд прояву різних форм агресивності у хлопчиків і дівчаток на різних стадіях підліткового віку і з різних соціальних груп населення дає необхідну орієнтацію в характері сфер особи дитини того, що розвивається під впливом різного мікросередовища і дозволяє цілеспрямовано будувати виховний процес.


Особливе місце в коректувальній роботі слід приділяти формуванню кола інтересів підлітка також на основі особливостей його характеру і здібностей. Необхідно прагнути до максимального скорочення періоду вільного часу підлітка - "часу дозвільного існування і неробства" за рахунок залучення до позитивно формуючих особу занять: читання, самоосвіта, заняття музикою, спортом, і т.д.


У дослідженні брали участь учні десятих класів - у кількості 36 чоловік - 14 хлопчиків і 16 дівчаток. За результатами аналізу діагностичного обстеження були виділені психологічні особливості: депресивність, дратівливість, тривожність, спонтанна агресивність, уразливість, товариськість, недостатня саморегуляція в агресивних підлітків, сформована група учнів у кількості 5 чоловік: Руслан Ш., Анастасія III., Валентина Р., Ігор Н., Ілля Д.


1.              Абрамова Г.С. Вікова психологія. – Екатеренбург, 1999. - с. 86.


2.              Александров А.А. Сучасна психотерапія. - Спб.: 1997. - с.26.


3.      Ананьєв А.М. Візуальна психодіагностика емоційних проявів у учнів: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.97 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 1996. — 23с.


4.  Ананьев   Б.Г. О   людині,  як   об'єкті   і   суб'єкті   виховання.   Вибрані психологічні праці в 2-х томах. – М., 1980.


5.              Андрієнко В.К. Гербєєв Ю.В. Невській І.А.Система перевиховання підлітків в умовах спеціальної школи. – М., 1990.


6.              Андрєєва Г.М. Соціальна психологія. - М., 1988. - с. 429.


7.      Арбеніна В.Л., Волянська О.В., Зінчина О.Б. та ін. Підліток у великому місті: фактори та механізми соціалізації / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна / Л.Г. Сокурянська (ред.). — Х., 2000. — 206с.


8.              Бандура, А., Уолтерс, Р. Підліткова агресія. Вивчення впливу виховання й сімейних відносин. -М.: Эксмо прес, 2000. - с.43.


9.      Барінова Н.В. Психологічні особливості відношення батька як чинник формування статеворольової "Я"-концепції у дівчат-підлітків: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 20с.


10.       Белічева С.А.Основи превентивної психології. – М., 1993.


11. Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. СПб. "прайм-Еврознак", 2001. - 356 с.


12.       Берн З. Гри, у які грають люди: Психологія людських взаємин; люди, які грають в ігри: Психологія людської долі. - М.:1998. - с.39.


13.  Бистрова Ю.О. Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих підлітків: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут спеціальної педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20с.


14.  Бєлавіна Т.І. Психологічні особливості міжособистісного сприймання в групах дівчаток- підлітків в умовах навчально- виховних закладів різного ступеня закритості: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Університет внутрішніх справ МВС України. — Х., 1996. — 23 с.


15.       Бэрон, Р., Ричардсон, Д. Агресія. - Спб.: З «Питер». 1997. - с. 18.           


16.  Бойко Г.М. Підготовка підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство: Дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 188арк.


17.  Борисенко З.Т. Психологічні особливості імперативних та діалогічних впливів батьків на підлітків: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20с.


18.  Булах І. С. Психологія особистісного зростання підлітка. — К. : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2003. — 340с.


19.  Бутузова Л.П. Психологічні особливості особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження ВІЛ статевим шляхом: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського (м.Одеса). — О., 2004. — 20с.


20.       Бютнер К. Жити з агресивними дітьми. – М.: Педагогіка, 1991. - 141 с.


21.  Варій М.Й. Загальна психологія: підруч. для студ. психол. і пед. спец. ВНЗ / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 967с.


22.  Вернік О.Л. Психологічні особливості образу довкілля в свідомості підлітків: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20с.


23.       Вильянс, В.К. Психологічні механізми мотивації людини. -М.: 1990. - с.93.   10.


24.  Вплив акцентуацій характеру особистості на агресивність у підлітковому віці: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.З. Запухляк; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2006. — 20 с.


25.  Гаркавенко Н.В. Психологія розвитку та вікова психологія: конспект лекцій / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2007. — 120с.


26.       Гаспарова Е. Агресивні діти // Дошкільне виховання. -  1995. -№8. - С.99-104.


27.  Гейко Є.В. Психологічні особливості прояву егоцентризму особистості у мисленнєвій діяльності підлітків: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 20с.


28.  Глибиннопсихологічні витоки агресивності особистості (на матеріалах активного соціально-психологічного навчання): Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / А.Е. Мелоян; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20 с.


29.       Горшкова   Е.А. Педагогічна   діагностика   старших   класів,   що вчаться,   при   організації   реабілітаційної  роботи.   Сб.   Проблеми  особи, профілактика відхилень в її розвитку. Москва, Архангельськ, 1993.


30.       Горьковая    И.А    Медико-психологічне    дослідження    формування характеру   делінквентних   підлітків,    автореферат   дисертації   кандидата психологічних наук, Санкт-Петербург, 1992.


31.  Дівчинка-підліток у дорослому світі: Бібліотека "Шкільного світу" / О. Главник (упоряд.). — К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. — 128с.


32.       Джейнс У. Психологія. / А.А. Петровский. - М.: «Педагогіка». 1991. - с.48.


33.  Доскач С.С. Психологічні особливості розвитку внутрішньої позиції дорослого у підлітків: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20с.


34.  Дроздов О.Ю., Скок М.А. Проблеми агресивної поведінки особистості. – Чернігів: ЧДПУ ім.. Т.Шевченка, 2000. – 156 с.


35.  Емоційне здоров'я вашої дитини. - М.: 1996. -с. 257.


36.       Є проблема - є її вирішення. (Психологічні особливості дітей різного віку) / Під заг. ред. Бажершої СІ. Шендеровського К.С. - К: КМЦССМ. 2004, - 96 с.


37.  Эриксон З. Ідентичність: юність і криза. - М.: 1996. -с. 244.


38.  Задорожний. В.З. Особливості агресивної поведінки підлітків з розладами особистості: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. — К., 2006. — 19 с.


39.  Закон і підліток: Матеріали обл. наук.- практ. конф., Донецьк, 27 жовтня 2000 року / Донецька обласна держ. адміністрація; Донецький ін-т внутрішніх справ МВС України при Донецькому національному ун-ті / Ю.Л. Титаренко (голов.ред.) — Донецьк : ДІВС, 2001. — 283с.


40.  Іванова      Л.Ю.       Агрессивность,       жорстокість      і      відносини старшокласників до їх проявів, сб. Проблеми особи, профілактика відхилень в її розвитку. Москва та Архангельськ, 1993.


41.  Іванова  В.   В.   Причини  та  форми  агресивної поведінки   підлітків. // Практична психологія та соціальна робота - 2000. -№ 5 -С. 14 - 16.


42.       Ігри - навчання, тренінг, дозвілля. / В.В. Петрусинский. - М.: Прометей, 1991. - с.28.


43.  Індивідуально-психологічні особливості агресивності особистості: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / І.С. Мазоха; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2008. — 20 с.


44.       Ісаєв   Д.Д., Журавльов   І.І, Дементье   В.В. Типологічні моделі поведінки підлітків з різними формами адиктивної поведінки. - Санкт-Петербург, 1997.


45.  Катілов О.В. Особливості стану здоров'я підлітків, притягнутих до кримінальної відповідальності: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2006. — 22с.


46.  Кацеро А.О. Особливості образу Я у бездоглядних підлітків: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2005. — 19 с.


47.       Колесникова Т. И. Психологический мир личности и его безопасность. - М: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕОС, 2001.- 176 с.


48.  Коняєва Л.Д. Психологічні особливості соціалізації підлітків у позашкільній діяльності: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2008. — 20с.


49.  Кошлань І.Г. Психологічні особливості емоційності підлітків та стилі сімейного виховання: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського (м.Одеса). — О., 2005. — 20с.


50.       Кулагин Л.Г. О підлітках, яким трудно// Радянська педагогіка, 1991 рік. - т. 6, стор. 141-142.


51.  Кэрролл,  Е.  Изард.  Емоції людини.  /     Л.Я.  Гозман,  М.С.  Егорова.  - М.:  Московського Університету. 1980. - с.237.           


52.  Лисянська Т.М. Вікова і педагогічна психологія: інформаційне забезпечення змісту практичних занять, індивідуальної, самостійної роботи, модульного контролю знань студентів (спеціалізація "Психологія") / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : Інститут сучасного підручника, 2007. — 128c.


53.       Лічко   А.Е.Попов       Ю.В.  Делінквентна    поведінка,    алкоголізм   і токсикоманія у підлітків, Москва, 1988.


54.       Лоренц, К. Агресія. - М: 1994. - с.56.


55.       Майерс Д.М. Социальная психология. - 7-еизд, - СПб.: Питер, 2004. – 794 с.


56.       Малкина-Пых   И.Г.   Возрастные   кризисы.   Справочник   практического психолога. - М: Изд-во Эксмо, 2004. - 896 с.


57.  Марценківська І. Дитяча агресивність // Дошкільне виховання,- 1997,-№8,-С 18-19.


58.  Мозгова Т.П. Клініко-психологічні особливості девіантної поведінки дівчат-підлітків: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Харківський ін-т удосконалення лікарів. — Х., 1997. — 24c.


59.  Мюнстерберг Г. Основы психотехники: Пер.с нем.. — СПб. : П.Э.Т., 1996. — 350с. — (Библиотека ХХ века). - Т. 1, ч.1-2 — 350с.


60.  Наточій А.М. Підлітки: практико-орієнтований посібник / Миколаївський держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського. — Миколаїв : Іліон, 2007. — 276c.


61.       Парене Генрі Агрессия наших дітей. – М., 1997.


62.       Першаніна    Е. Проблема    профілактики    педагогічної    занедбаності підлітків // Радянська педагогіка 1984. - № 5, стр.141.


63.       Саєнко Е.В.Профессиональная діяльність психолога при профілактиці девіантної поведінки автореферат дисертації кандидата психологічних наук. - Тверь, 1995.


64.       Парафіян, А.М. Тривожність у дітей і підлітків: психологічна природа й вікова динаміка. - М.: 2000. - с.74.


65.       Пащукова,  Т.И.   Егоцентризм  у  підлітковому  і  юнацькому  віці.  Причини  й можливості корекції - М.: З «Педагогіка». 1981. - с. 73.


66.  Підліток: як йому допомогти / Т. Гончаренко (упоряд.). — К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2004. — 120с.


67.  Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Глухівський держ. педагогічний ун-т. — Суми : Університетська книга, 2007. — 330с.


68.  Пропедевтична робота з підлітками, схильними до девіантної поведінки, на уроках трудового навчання в загальноосвітній школі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.А. Андронюк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 18 с.


69.  Психологічні засоби корекції міжособистісних стосунків у підлітків з агресивною поведінкою: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / В.Р. Павелків; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с.


70.       Практична психологія в тестах або як навчити розуміти себе й інших. - М.: 1997. - с.197.


71.  Профет, З.К. / Д. Беннет, Н. Херн. Виховання душі вашої дитини. - М.: 2000.


72.  Психологічні тести. / А. А. Карелина. - М.: 1999. - с.77.


73.  Психологія словник. / А. В. Петровский, М. Я. Ярошевский. - М.: 1990. - с.416.


74.  Психологія емоцій. Тексти.  /    В. К. Вильнас і Ю. Б. Гипенрейтер. - М.: Московського Університету. 1984. – с.142.


75.  Райгородожнй  Д.Я.   Практична  психодіагностика.   Методики   і  тести. Навчальний підручник. - Самара: Видавничий Дім „БаХРАХ- М", 2002. - 672 с.


76.  Райгородский,    Д.Я.    Психологія    особистості    в    2-х   т:    Хрестоматія/   Д.Я. Райгородский. - Самара. 1999.- Т.2. с. 7.


77.  Райс, Ф. Психологія підліткового і юнацького віку. - Спб.: З «Питер». 2000. - с. 342.


78.  Реан А. Агрессия и агресивность личности / Психол. Журн. - 1996. № 5.


79.  Ремшмидт, X. Підлітковий і юнацький вік. Проблеми становлення особистості. - М: «Мир». 1994. -с. 76.


80.  Робоча книга шкільного психолога. / И.В. Дубровина. - М.: 1991. - с.194.


81.  Рудестам, К. Групова психотерапія. Психокорекційні групи: теорія й практика. - М.: 1990. -с.321.


82.  Румянцева, Т.Г. Агресія й контроль. //Питання психології 1992 №5-6


83.   


84.   


85.   


86.   


87.   


88.  Семенюк Л.М.  Психологічна сутність агресивності  і  її прояв у дітей підліткового віку //Метод, рекомендації. -М, 1991.


89.       Семенюк Л.М.  Психологічні     особливості     агресивної     поведінки підлітків і умови його корекції .Москва, 1996.


 


 


90.  Словник психіатричних і тих, які відносяться до психічного здоров'я термінів. М., 1991,


91.  Семенюк, Л.М. Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків і умови її корекції. Москва-Воронеж. 1996.- с.17.


92.  Скаковська Л.А. Особливості психологічної корекції емоційної сфери підлітків. //Офіційний веб-сайт Житомирського обласного інституту післядипломної освіти.


93.  Смирнова,   Е.О.   Хузеева,   Г.Р.   Психологічні   особливості  й   варіанти  дитячої агресивності. // Питання психології 2002 №1.


94.       Степанов В.Г. Психологія важкого школяра. – М., 1998.


95.  Формування  особистості  в  період від підліткового  і юнацького віків. / И.В. Дубровина. - М: 1987. -с. 87.


96.  Формування особистості старшокласників. / И.В. Дубровина. - М.: 1989. -с. 145.


97.       Фромм З. Анатомія людської деструктивності, - М.: 1994. - с.78.


98.       Фурманів, И.А. Дитяча агресивність: психодиагностика й корекція. Мінськ: 1996. – 64 с.


99.  Фурманов І. А. Психологія дітей з порушенням поведінки : посібник для психологів і педагогів /І. А. Фурманов. - М ; Гуманітар. Центр ВЛАДОС,     2004. - 351 с (Бібліотека психолога).


100.                                                                                                        Хьелл, Л.,  Зиглер, Д.  Теорії  особистості:  основні положення, дослідження й застосування. - Спб.: 2003. -с.12.


101.                     Хамська Н.Б. Підліток на шляху до моральності: Навч.-метод. посібник. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 1998. — 136с.


 


 


102.                     Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения / Ю.Е. Зайцева (пер.). — СПб. : Речь, 2001. — 238с.


 


103.                     Цап Н.М. Агресивність дитини: за і проти. // Практична психологія і соціальна робота - 1999. -№ 6, 7 - С. 12 - 13, С 22-24.


104.                     Чагавець Л.   Психологічні сихологічні особливості агресивності старших підлітків / Л.Чаговець // Психолог. - 2004.- № 5.- С. 16 - 18.


105.                     Чалдини P., Кенрик Д, Нейберг С. Социальная психолония. Пойми себя, чтобы понять других! - СПб.: прайм-Бврознак, 2002. - 336 с.


 


106.                     Челепева, Л.Н. Агресивність і особливості самосвідомості особистості підлітка. Автореферат дисс. на змагання уч. ст. к. псих. н. Краснодар. 2001.- с.3.


107.Чижова, СЮ. Дитяча агресивність:  100 відповідей на батьківське чому? /СЮ. Чижова, О.В. Калініна Ярославль 2001. - с.49.


108.                     Шпаргалка для взрослых / Под ред. Борисенко Л.Л. - К": Центр учебной литературы, 2003. -208 с.


 


109.Шумилін, Е.А. Психологічні особливості особистості старшокласника. - М.: Педагогіка, 1979. - с.78.
2742647542116184.html
2742853202291967.html
2743034439051253.html
2743173319973310.html
2743318838733689.html